29 juli 2012

Sanning och sken


Av Ola Österbacka
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 
Låt oss be: Käre Herre, hjälp oss att rätt lyssna till ditt ord, lära det och lyda det, och att så lära oss att urskilja de falska rösterna, så att vi blir bevarade på vägen hem till dig. Amen.
Predikotexten är från Jer 23:16-20: 
Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: ”HERREN har sagt: Det skall gå er väl.” Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: ”Ingen olycka skall drabba er.” Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?
Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det. 
Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.
Inledning
Profeten Jeremia förde fram sitt budskap från Herren, Israels Gud, under omkring 40 år från 627 f.Kr. och fram till Jerusalems förstöring 586 f.Kr. Det var en tid när ett fruktansvärt hot hängde över Israels folk. År 605 f.Kr. hade en del av det bästa av folket förts i fångenskap till Babylonien, bland dem Daniel och Hesekiel. Jeremia får se hur Herrens stormvind går fram över landet, full av vrede. Han ser hur Jerusalem kommer att stå skövlat och öde långt innan det sker. Han får i uppdrag att predika för folket att Guds vrede brinner över dem, men han får också veta att Guds nåd inte tas ifrån dem. Han predikar dom och nåd. 
I samma kapitel som vår hårda text är hämtad finns också det härligaste evangelium, v5–6:
Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: HERREN vår rättfärdighet.
Det här är ju ett fantastiskt gott budskap: det folk som nu saknar en rättfärdig kung ska åter få David som kung, och han ska låta folket bo i trygghet. Det är just tryggheten som folket nu saknar. Den som ska göra det är Jesus, Davids son, Messias.
Några verser tidigare beskriver Jeremia hur Gud själv ska samla sitt folk från de länder dit han har drivit dem och föra dem tillbaka till sina betesmarker, och han ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet. Jeremias samtida profeten Hesekiel, som profeterar precis samma sak, men i Babylonien, beskriver den gode herden som är just den nye David, Messias.
Men varför då en sådan varning för falska profeter som säger: ”Det ska gå er väl.”? Är det inte just välgång som Jeremia tecknar när han talar om herden som ska föra sitt folk tillbaka till sitt land och låta dem bo i trygghet?
Vi måste här se skillnaden mellan att predika det som folket vill höra och det som de behöver höra.
Vad folket ville höra
Låt oss för en stund granska det budskap som de falska profeterna förde fram. Jer 23:1:
Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN.
På vilket sätt fördärvar och skingrar de fårahjorden?
För ganska många år sedan hörde jag en radiopredikan på den här söndagen, där predikanten försökte definiera falska profeter utifrån evangelietexten från Matt 7:15ff. Han kom fram till att det är de som kritiserar och vållar splittring i kyrkan som är falska profeter. Samma slutsats drog förre biskopen Erik Vikström i sitt herdabrev från 1980-talet där han talar om skingrarna i kyrkan. Skingrarna är sådana som kritiserar präster och biskopar. Det är alltså de obehagliga människor som vållar obehag och som söndrar gemenskapen i kyrkan genom att de ständigt för fram kritik mot allt och alla.
Med den definitionen blir profeterna Jeremia och Hesekiel verkliga skingrare. Och det var just så som folkets ledare också ville framställa dem.
Men Jeremia beskriver de falska profeterna på ett annat sätt.  
Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: ”HERREN har sagt: Det skall gå er väl.” Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: ”Ingen olycka skall drabba er.”
De falska profeterna kommer med ett sammetssött budskap. Det är som honung i munnen. Det smakar gott. Det gör oss glada, men på falska grunder.
Lite före våra textverser säger Jeremia (v10ff):
Landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande, och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. Ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, säger HERREN. Därför skall deras väg bli för dem som hala stigar i mörkret. De skall drivas bort och där skall de falla. Ty jag skall låta olycka drabba dem det år deras straff kommer, säger HERREN.
Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting: De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont så att ingen skall vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras.
De falska profeterna försvarar synd. De uppmuntrar dem som gör ont och de bryter själva Guds bud. Det är samma budskap som Jesus riktar till de skriftlärda och fariseerna (Matt 23:27f):
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.
Också Paulus beskriver de falska profeterna på samma sätt (Rom 16:17f):
Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.
Det här är alltså raka motsatsen till den definition som förre biskopen gav. Enligt honom skulle det vara de notoriska kritikerna som är skingrarna, men enligt Jesus och Paulus är det de som täcker in synden med goda ord och vackert tal som ska flys som pesten. Det farliga är det milda och vackra talet som förleder godtrogna människor. Eller som Jeremia uttrycker det på andra ställen (bl.a. Jer 8:10f):
Profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada och säger: ”Allt står väl till, allt står väl till”. Men allt står inte väl till.
Därför måste Jeremia predika dom över folket och över folkets ledare och profeter. Därför blev han räknad som skingrare och falsk profet. Därför måste han lida mycket, inte bara gråta över sitt folk, utan också lida och var nära döden. 
Men de riktiga falska profeterna hade det till en början gott. De åt och drack vid kungens bord. De åtnjöt hans välvilja, för de talade vad han ville höra.
Vad vill vårt folk höra?
Låt oss förflytta oss tillbaka till vår egen tid och fråga oss vad man vill höra i dag. Det är inget tvivel om att man vill höra samma sak: man vill få ett godkännande av att man lever helt rätt, att allt står väl till. Men Herrens dom drabbar dem:
De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont så att ingen skall vända om från sin ondska.
När Guds lag inte passar folket, då gör man helt enkelt om Guds lag. Man anpassar buden som Gud har skrivit in i människans hjärta genom att ge dem ett nytt innehåll. Det förklarar man med att säga att Guds ord måste tolkas på nytt för varje tid. I dag har vi en annan psykologisk kunskap, och därför kan vi bedöma sakerna på ett annat sätt, säger man. Att nu komma med den måttstock som Bibeln hade på sin tid är gammalmodigt.
Särskilt när det gäller evigt liv och evig förtappelse vill man inte längre ta emot Guds ord som Guds ord. Man vill inte tala om Guds vrede över synden och om hans rättvisa dom över synden till evigt straff. För det är väl inte roligt, eller hur? Tänk om det är så att jag skulle bli dömd till helvetet? Det kan man ju inte tåla att höra om. Nej, mycket hellre lyssnar man till dem som säger att det inte finns något helvete. Gud älskar alla. Alla kommer till himlen.
Så är det också med konkreta synder. Det kanske allra tydligaste exemplet på hur man uppmuntrar dem som gör ont så att ingen ska vända om från sin ondska är den unga flickan Annis vittnesbörd från i fjol om hur hon blev helad från sin homosexuella läggning. Det skulle hon inte ha fått säga. Man ska inte bli helad, man ska acceptera och leva ut en sådan läggning.
Lever man i ett samboförhållande hänvisar man till att Gud är kärleken, och att det viktiga är att man älskar varandra. Och så tar man stöd av präster och biskopar som omtolkar de gamla buden och säger att det inte är så noga. 
Man håller tyst med sådana ställen som Första Korintierbrevet, där aposteln Paulus talar rakt in i en tid där man ägnade sig åt både homosexualitet och annan otukt (1 Kor 7:2,9):
Men för att undvika otuktssynder ska varje man ha sin egen hustru och varje hustru sin egen man. ... Men om de inte kan leva återhållsamt ska de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.
Så säger Herren. Men de falska profeterna säger: ”Det är inte så noga. Det är nog bra om du lever i kärlek och inte skadar andra.”
Vad behöver människor höra?
Människor som levde enligt de falska profeternas råd behövde höra om Guds vrede. De måste dömas, för att om möjligt vakna.
Men när Jeremias åhörare förskräcktes över domsprofetian och undrade om Gud helt hade övergett dem, då kom han till dem med ett annat budskap. Då talade han om för dem att Gud skulle sända dem en herde för att leda dem tillbaka till de goda betesmarkerna. Då tröstade han dem med att de skulle få leva i trygghet under Davids beskydd.
Det här visar Guds stora nåd, som räcker längre än hans dom. Hans domsord är hans främmande verk. Han vill egentligen inte vredgas och döma. Det känns svårt för honom att förskjuta sina älskade barn. Men den som vänder ryggen åt honom och hans ord kan han inte annat än döma, eftersom han är rättfärdig och helig. Inför honom kan ingen syndare bestå.
Men hans verkliga lust står till att frälsa sitt folk. Han lovade sända sin Son redan 600 år innan han kom till jorden. Han ville samla sitt folk under sina vingars beskydd, som en höna samlar sina kycklingar. Han ville visa sin stora barmhärtighet och godhet mot dem.
För att de skulle förstå hans stora godhet måste han först predika dom och lag, så att deras högmod skulle kuvas och deras stolthet knäckas. De måste få upp ögonen för sin synd och bekänna den. För han förbarmar sig över den som är förkrossad och söker nåd.
På samma sätt måste hans lag predikas över oss i dag, så att vi inser att vi behöver en Frälsare. Vi behöver höra Guds lag till dom över vårt köttsliga liv, för att vi ska vända oss till honom och söka nåd. Och då vill han inget hellre än berätta för oss att han har förbarmat sig och sänt Frälsaren till oss för att ta bort all vår synd och så öppna vägen till himlen.
Kära vän: gläd dig över att du har tillträde till HERRENS råd, så att du kan se och höra hans ord! För där finns bot också för vår tids fruktansvärda brott och avfall. Botemedlet är nu som på Jeremias tid att vi vänder oss till Herren i ödmjuk bekännelse över att vi har syndat och är värda Guds vrede och straff, men att vi också vädjar till den enda grunden för att få förlåtelse, nämligen till Jesu Kristi kors och blod, som han gav för världen för att vi skulle få frid. 
Också i dag behövs budskapet om Guds kärlek och nåd, men det ska förkunnas genom Jesus Kristus, inte som allmänt övertäckande fromma ord. För att kunna ge oss det frigörande evangeliet om den öppna porten till himlen behövdes ett fruktansvärt pris: han måste ge sitt liv i döden. Han skulle bli den David-herde som skulle ge sitt liv för fåren. Han måste själv bära Guds vrede intill döden på korset. Han ska regera över sitt folk till evig tid med rätt och rättfärdighet. Det är den sanning som vi behöver höra för att orka leva i denna onda värld. Och den sanningen ska vi också bära ut till världen. Det är många som behöver höra den.
Och när vi hör den sanningen och finner frihet och frid i den, då vill vi också leva som han lär oss. Då ska vi inse och förstå att Guds ord är sanningen. Amen.
Lovad vare du Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din Helige Ande stadfästa Ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Predikan 29.7.2012 i Biblion, 8:e sönd. efter Trefaldighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar