26 augusti 2013

Fullkomlig insikt


Av Øyvind Edvardsen
13 söndagen efter Trefaldighet, predikotext: 1 Tim 2:1-7.
1 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, 7 och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel – jag talar sanning och ljuger inte – till hedningarnas lärare i tron och sanningen.

Paulus hade blivit helt omvänd från sitt tidigare liv. Hans hjärta hade blivit helt förändrat. Tidigare förföljde han de kristna och gick till angrepp på dem. Han dödade dem och slängde dem i fängelse. Så beslutade Gud i sin allsmäktiga visdom att använda just Paulus som sitt verktyg för att nå ut med evangeliet till hedningarna. Paulus liv blev vänt upp och ner. Han gick från att förfölja de kristna till att sprida de goda nyheterna om den uppståndne Frälsaren. Efter sin omvändelse började han genast att förkunna frälsningen i Kristus.
Han tog också till sig Jesu undervisning, bland annat dessa ord som vi ser en spegelbild av i hans förmaningar till Timoteus. I Jesu bergspredikan talar Jesus bland annat om hur vi ska visa kärlek mot dem som gör oss ont. I Matteus kap 5 vers 44 säger Jesus: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Dessa ord hade Paulus tagit till sig. Hans nuvarande fiender var de som tidigare hade varit hans vänner. Paulus hade nu många judiska ledare och världsliga ledare emot sig. Eftersom han förkunnade frälsningen i Jesus Kristus hade han skaffat sig många fiender. Men han sökte inte vedergällning. Han ville inte hämnas på dem.
Han uppmanar sin lärjunge Timoteus att be för alla människor. Han uppmanar honom att gå i förbön för alla. Att stiga fram Guds tron och be om nåd för alla människor, också sina fiender. 
Ordet fiender finner vi inte i dessa ord till Timoteus, men vi ser att Paulus uppmanar till förbön för kungar och alla i ledande ställning. På Paulus tid fanns det fiender till kristendomen både bland alla människor och bland kungar och ledare. Så som det också finns i dag. 
Paulus såg hur viktigt det var att få leva som kristen utan hinder från staten. Själv levde han under kejsar Nero som blev en av de värsta förföljare av de kristna som världen har sett. Nero fångade, fängslade, brände och mördade de kristna för deras tros skull. Han använde bland annat sina arenor i Rom för detta syfte, att döda de kristna.
Vi kristna har det bäst när vi får leva fria liv i våra länder. Vi har det bäst när varken staten eller andra organisationer blandar sig i våra kristna liv så att vi får föra ett lugnt och stilla liv. När vi lever så kan vi praktisera den gudfruktighet och värdighet som Gud har skänkt oss genom tron. 
Vi ska lägga märke till att Paulus uppmanar aldrig till uppror mot landets ledare, inte ens när han var förföljd och Nero brände de kristna. Paulus predikade som Jesus, att man skulle älska sina fiender och be för dem, och om nödvändigt, gå i döden för sin tro.

Paulus syfte med förböner för alla människor var att de skulle blir frälsta och komma till insikt om sanningen. Det var Guds vilja. Att evangeliet skulle få spridas obehindrat till alla människor och att de skulle ta det till hjärtat och tro Ordet. Att sprida evangeliet om frälsningen i Kristus allena till hednafolket var Paulus uppgift. Han skulle leda människor till insikt om sanningen. 
Och det var inte endast en delvis insikt, eller begränsad insikt, utan en fullkomlig insikt. Gud ville att alla människor skulle får en fullkomlig insikt om sanningen. Han ville att de skulle få veta allt om honom och om hans frälsningsplan. Gud ville att hela sanningen skulle ut till folket och att de skulle ta till sig varje bit av budskapet. Han ville ge dem en fullkomlig insikt!
Denna fullkomliga insikt handlar om att Jesus Kristus, Guds ende son, är medlaren mellan oss och Gud. Det handlar om att Gud blev människa för vår skull. Att han uppfyllde lagen i vårt ställe, att han gick i döden för våra synders skull. Att han, människan Jesus Kristus, gav sig själv till lösen i allas ställe. Han betalade priset för alla människors synder och gjorde upp för allas syndaskuld. Ingen människas synd är utesluten, allt har Jesus gjort upp för på korset. 
Det är ett fullkomligt faktum. Det är redan avklarat, det finns inget för människor att foga till Kristi offer på korset. Jesus Kristus har sonat straffet för alla dina och för alla mina synder. Om detta vittnar aposteln Paulus som blev sänd till hednafolken för att ge oss fullkomlig insikt om sanningen.

Vad är sammanhanget mellan förbön för alla människor, förbön för kungar och ledare, det lugna och stilla livet och att Gud vill att alla ska bli frälst och komma till fullkomlig insikt om sanningen? Vad är sammanhanget? 
Allt detta hänger ihop. Böner och åkallan, förböner och tacksägelser kommer från alla dem som redan har fått tron i sina hjärtan. I den första kristna tiden fick de evangeliets budskap predikat av Jesu egna lärjungar och hans apostlar som var ögonvittnen till Frälsaren. Dessa i sin tur hade lärjungar som Timoteus som de skickade vidare ut i världen för att predika evangelium. Paulus var själv utvald särskilt för att vara missionär för hednafolken.
Tron på vad Frälsaren Jesus Kristus hade gjort för dem fick de första kristna genom förkunnelsen från Guds utvalda förkunnare och missionärer. Det Ordet som författaren till Hebreerbrevet beskriver som levande och verksamt ... som skarpare än något tveeggat svärd och som tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, det har fortfarande denna kraft. Det är genom Ordets kraft som också vi kom till tro. 
Genom århundraden efter Jesus spred sig detta Ord också upp till hedningarna i norra Europa. Vi har här haft tillgång till Ordet om frälsning i över tusen år. Det har förts krig för det och inte alltid har vi i det yttre kunnat leva detta lugna och stilla liv som Paulus beskriver. 
Oro och splittring har alltid hotat Ordets förkunnelse, det har inte hotat dess inbyggda kraft, men dess spridning.
Trots 2000 års vacklande har Guds Ord bevisat sig vara stabilt och beständigt. Ja, det är mer beständigt än alla världens riken och all kungamakt. Det har överlevt alla krig, alla världsliga organisationer och alla mänskliga försök att fördunkla dess klara, entydiga budskap. Det består ännu i dag, och det kan vi tacka vår käre Gud och Fader för.
Så länge Ordet har bestått har det också funnits troende människor som har fört Ordet vidare till nästa generation och låtit sina barn döpas i Den treenige Gudens namn efter Jesu befallning. Människor har framfört böner till Gud, de har tackat honom för allt gott och bett om att få leva sina kristna liv i all gudfruktighet och värdighet. 
Dessa kännetecken beskriver de omvändas hjärtan. Det handlar om vad en som fått tron i gåva genom Ordet har för inställning i sitt hjärta. Gudfruktighet och värdighet består även om världen utanför rasar. Som troende fruktar vi Gud över allt och vill söka honom och ära honom under alla omständigheter. Vi vill leva våra liv efter Guds vilja under alla omständigheter, oberoende av hur världen beter sig. Som troende vill vi leva som ljus i världen så att flera får komma till denna fullkomliga insikt som vi fått ta del av.

En pastor har två av tre titlar som Paulus nämner om sig själv. Pastorn är både härold och lärare. Han är herden som skall vaka över sin hjord och han är lärare för att bygga upp hjorden genom undervisning så att de blir stärkt i sin tro. Detta är en pastors uppgift. Han skall genom en rätt förvaltning av Ord och sakrament skydda och vaka över hjorden samtidigt som han bygger upp den med Guds eget Ord. 
Han skall inte gå runt och stjäla får från andra herdar, det är inte hans uppgift. Han skall vinna människor med det glada budskapet om frälsningen i Jesus Kristus allena. Och att bli en del av den hjord som Gud har satt under hans omsorg är en högst frivillig sak. Men varje troende människa vill för sin egen tros skull och fortsatta goda andliga hälsa göra det klart vem som är ens egen herde. Det är viktigt att känna igen sin herdes röst, och det gör man genom att lyssna till om de Ord han talar är Guds Ord.

Den fullkomliga insikt som Gud vill att alla människor skall komma till handlar om Jesus Kristus, vår Herre. Han tog på sig vårt straff då han gick i döden för vår skull. Han gick ensam dit, för endast han kunde bära hela världens synder på sina axlar. Han ställde sig mellan oss och Gud och betalde den skuld som vi inte kan betala. 
För Jesu skull allena så har vi evigt liv i himmeln. Det är klart redan nu. Det finns ingen extra betalning från vår sida. Jesus har dött för hela världens synd. Det betyder att han har dött för var och en av er. För dig och för mig. Vi uppnår ingenting genom att försöka hålla Guds lag eller någon annan lag. Vi kommer heller aldrig klara det. Därför kan vi vila tryggt i Jesu gärningar. Han har gjort dem för oss.
Fullkomlig insikt om sanningen har den människa som genom Guds Ords kraft har fått tron i sitt hjärta och som förtröstar på Herren Jesus Kristus och hans uppfyllelse av lagen för vår skull. Det är den fullkomliga insikten: Att Jesus Kristus har friköpt oss från synden med sin egen kropp och med sitt eget blod. Amen.

Låt oss be.
Vi tackar dig vår käre Gud och Far för att du har givit oss fullkomlig insikt om sanningen om din Son Jesus Kristus. Tack för att vi genom ditt Ord har fått ta emot det glada budskapet om frälsningen i Jesus Kristus allena. Vi ber dig att du låter oss få leva lugna och stilla liv som troende i denna värld. Vi ber att vi fortfarande ska få praktisera vår tro i frihet utan hinder från varken världsliga ledare eller andra religiösa organisationer. Vi ber dig att du bevarar oss i den saliggörande tron för alltid. Amen.

Predikan i Lepplax bykyrka den 25 augusti 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar