7 augusti 2013

Kallad till nådens tjänst


Av Øyvind Edvardsen, installationsgudstjänst 4.8.2013
Predikotext: 1 Tim 1:12–17:
12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.

I vårt samhälle blir folk anställd av företag och kallade till tjänster på grundval av personliga meriter. Om du har de kvalifikationer för en viss position så att du får jobbet. Kriteriet för att få en tjänst är att man har rätt kunskap, rätt kvalifikationer och är bäst utrustad av de sökande till den aktuella tjänsten. Det är vanliga är att man själv som arbetssökande aktivt måste söka en tjänst och ofta gör du det när du har avslutat en utbildning och få ett papper i handen som säger något om vad man åtminstone borde ha lärt sig.

För tjänsten i Guds kyrka på jorden det fungerar lite annorlunda och det viktigaste av allt är att både utrustningen till tjänsten och kraven för tjänsten bestäms av vår käre Gud och Fader i himlen. Det är Han som ger oss både gåvor och kvalifikationer som är nödvändiga och det är Han som kallar oss genom sin synliga kyrka på jorden. St Johannes församling är en del av den synliga kyrkan på jorden. Den har etablerat sig som en synlig församling i samhället, den är registrerad som en organisation i ett land där vi får vara tacksamma till Gud över att vi har både religionsfrihet och föreningsfrihet. St Johannes har insatt pastor, bibellärare och styrelseledamöter. Den har utarbetat liturgi och gudstjänstformulär. Den bekänner sig offentligt genom sina dokument till både hela Bibeln som Guds inspirerade och ofelbara Ord och den bekänner sig till de fullständiga lutherska bekännelseskrifterna. Medlemmarna visar tydligt sin bekännelse genom att de står som medlemmar i församlingen. Och församlingen som helhet visar sin bekännelse i att den är helt fri från andra organisationer och maktgrupper som inte förhåller sig utan förbehåll till allt Guds ord som den enda rättesnöre för lära och liv. St Johannes står i gemenskap med andra bekännelsetrogna kyrkor i hela världen, och det är också från en av de kyrkor som jag som pastor kommer ifrån.

I Timoteusbreven skriver Paulus till Timoteus som en kär son. Han är inte hans köttslige son, men hans andlige. Paulus är läromästare medan Timoteus är elev. Paulus utrustar honom för vidare tjänst i Guds kyrka på jorden. Vi kallar breven till Timoteus och Titus för pastoralbreven. För en pastor är de bland de viktigaste böckerna i Bibeln. De ger anvisningar för gudstjänsten, egenskaper för ledare i kyrkan, råd om hur vi ska behandla andra människor och i allmänhet om hur arbetet i en församling bör ske på ett bra sätt. Särskilt intressant för en pastor är avsnittet där Paulus talar om egenskaper hos en församlingsledare, i kapitel 3 i samma bok som dagens predikotext. Inför Paulus ord i detta avsnitt, måste varje ärlig och uppriktig pastor inse och erkänna sin otillräcklighet och sina brister och svagheter. Ingen pastor kommer någonsin att kunna leva upp till vad Paulus skriver. Vi försöker därför att vi vet att det gynnar Guds kyrka på jorden, men vi vet också att vi aldrig kommer att bli perfekta i tjänsten och att vi aldrig kan berömma oss av våra förmågor varken inför människor eller Gud.

Paulus ger oss nyckeln till att förstå hur Gud utväljer sina tjänare. Gud utväljer, utrustar och insätter personer till tjänst i hans kyrka av och genom nåd. Vi vet att nåden är fri och oförtjänt. Vore den inte det så vore det inte nåd. Lika lite som Gud frälser människor på grund av deras personliga förtjänster,  lika lite väljer han människor att tjäna på grundval av vilka egna gärningar de kan visa på. Gud grundar sig helt på sin eviga och stora nåd. Och vi vet vad nåden är. Att Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare. Paulus förstod detta eftersom han själv enligt honom var den störste av syndare. Det menade han att han också var efter sin omvändelse, för han säger, "bland vilka jag är den störste." Vi vet vad Paulus gjorde innan han blev omvänd och kallad av Gud. Han förföljde de kristna och kastade dem i fängelse. Han såg till att troende dödades. Han hånade tron på Frälsaren. Han var en otroende våldsman. Han saknade helt det sinnelag och den kärlek som kristna människor har och som särskilt de som är satta att leda de kristna borde ha. Paulus var den minst sannolika pastor och missionär. Och just därför utvalde Gud honom till tjänst. Gud ville nämligen visa att hans nåd inte står i relation till de onda eller goda gärningar som en person gör i sitt liv. Gud utvalde den störste av syndare, för att visa oss sin stora nåd.

Det var precis sådana som Paulus som Jesus Kristus kom till jorden för. Han kom för att frälsa honom från hans stora synder. På samma sätt kom han för att frälsa dig och mig. Jesus Kristus dog för alla människor i hela världen, han försonade världen med sig själv. Det finns ingen som är utelämnad, Jesus uppfyllde Guds lag för alla människor och gick i döden för dem. Paulus visste att han också var inkluderad i världen. Det kan också vi vara. Världen är densamma som alla människor i alla tider. Guds nåd vet inga gränser. Han förklarade oss alla rättfärdiga för Jesu skull allena. Jesus led, dog och uppstod igen från döden för vår skull. Han segrade över döden och djävulen för din och min skuld. Han kom till världen och frälste alla som finns i den från sina synder. Han frälste Paulus, han frälste mig, han frälste dig.

Detta är budskapet tjänaren i Guds kyrka på jorden har fått i uppdrag att predika. Frälsning i Jesus Kristus allena, utan krav på laggärningar. Och det budskapet förkunnas bäst av en som själv har varit tvungen att böja sig för Guds lag och inse sin synd och otillräcklighet. Endast genom att visa tjänaren hans otillräcklighet och göra honom ödmjuk inför tjänsten kan Gud utföra det han vill. Nämligen, att tjänaren i allt förtröstar på Guds omsorg och vägledning i det uppdrag han har fått och inte litar på sin egen kraft. För som Paulus säger: Kraften är det Gud som ger! Och den ger han genom sitt Ord. Han ger den i och genom Ord och sakrament. Där får alla kristna kraft och styrka till att växa i tron och att förbli i tro.

Det är inte annorlunda för en pastor. Det arbetsverktyg jag har tillgängligt i min tjänst som pastor i St Johannes församling är Guds fullständiga ord. Det är mitt verktyg. Både för att själv vara trogen Guds Ord och att för att kunna leda andra människor med samma Ord. Det är Den helige Ande som både skapar och verkar tron som kommer genom Guds Ord.

Inte på något annat sätt får någon människa i världen del av Guds nåds budskap. När vi välsignar människor i Den treenige Gudens namn är det Ordet som har och ger kraft till människor. Detsamma gäller handpåläggningen när en pastor vigs till sin tjänst. Utan närvaro av Guds ord har handpåläggningen ingen kraft eller funktion. Vid den så kallade prästvigningen som vi i Norge kallar för ordination är det Guds Ord som är det avgörande för att ge tjänaren kraft i sin tjänst i Guds kyrka på jorden. Det är Gud som ger kraften, inte människor, inte biskopar, inte strukturer uppgjorda av människor. Endast Guds Ord, och Guds Ord allena!

Eftersom Guds tjänare är syndare kommer det aldrig att finnas en pastor eller en föreståndare som fullkomligt lever upp till Guds krav. En pastors tjänst kan inte mätas i hur väl han uppfyller de lagens krav, men däremot i trofasthet till Guds ord och att han i likhet med dem han ska tjäna dagligen omvänder sig från sina synder och ber Gud om nåd och förlåtelse. Endsat genom att själv leva i Guds ord kan jag som pastor tjäna andra människor med det samma Ordet.

För ordningens skuld kan jag säga att jag har ett papper som säger något om den utbildning jag har fått. Det speciella med Paulus var att han blev kallad direkt av Gud. I vår tid kallar Guds sina tjänare genom den synliga kyrkan. Han gör det inte genom den osynliga kyrkan, han gör det inte genom grupper som har en för människor osynliga struktur och enhet. Nej, han kallar genom församlingar och kyrkor som genom Ordets förkunnelse och ett rätt förvaltande av båda sakramenten, dopet och nattvarden, samlas kring Guds Ord. När grupper av troende kommer samman på detta sätt, är det naturligt att de gör det uppenbart vem de är och vilka som hör dit. Gud har aldrig i detalj gett order om hur sådana samlingar att organisera sig i samhället, men det skall vara en ordning, och i hela västvärlden praktiseras registrering av organisationens namn, utnämnande av styrelseledamöter och medlemslistor. Dubbelt medlemskap, det vill säga att man är medlem i två liknande organisationer samtidigt är inte normalt och det skapar onödig otydlighet. För att ge en tydlig bekännelse om sin ståndpunkt har människor i västvärlden sitt medlemskap i den organisation de vill tillhöra. Detta gäller både kyrkliga och sekulära organisationer.

Det är sant att vi som kristna bör söka oss samman med andra troende och vara eniga. Och den enigheten skapas av Gud Själv genom hans Ord. Den skapas inte genom mänskligt tvång och maktmissbruk. Enigheten är det Gud som står för. Det är därför St Johannes står i gemenskap med kyrkorna i den världsomfattande organisationen Den konfessionella evangeliska lutherska konferensen. Här har alla medlemskyrkor samma tydliga bekännelse till hela Guds Ord. Här är vi fria från både den katolska kyrkan som kräver herradöme av alla kyrkliga organisationer och vi är fria från alla statliga kyrkor och folkkyrkor som kompromissar med Guds Ord.

Jag är tacksam till Gud att jag i dag får träda in i tjänsten som pastor i St Johannes församling i Vasa och Pedersöre. Jag ber att min tjänst i församlingen blir till välsignelse för er, och att Guds ords förkunnelse om frälsning genom nåden allena i Jesus Kristus alltid får vara mittpunkten för våra samlingar. Må Gud välsigna er rikligen i Jesu namn. Amen.

Låt oss be.
Vi tackar vår käre Gud och Fader att du har gett oss ditt dyrbara ord. Tack för vi genom ditt Ord får ta del av budskapet om fräslningen i Kristus Jesus allena. Tack för att vi får samlas som en fri luthersk församling och inte behöver göra några kompromisser som går emot din ofelbara Ord. Vi ber att du bevarar oss i tron på Jesus Kristus, vår Frälsare. Vi ber att du låter oss få fortsätta att samlas och uppbyggas kring budskapet om frälsning av nåd allena för Kristi skull. Vi ber att du fortsätter att bevara den sanna kristna enhet som endast ditt Ord kan skapa. Vi ber att du välsignar vårt arbete i församlingen denna höst och låter oss att få uppbyggas och styrkas av ditt Ord allena. I Jesu namn. Amen.

Predikan 4.8.2013 i Biblion, Vasa, 10:e sönd. efter Trefaldighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar