1 juni 2012

Andra trosartikeln 2/5

Av Hans Ahlskog

Vilken är avlad av den helige Ande och född av jungfrun Maria...


Denna bekännelse innehåller två saker. För det första bekänns här att den Jesus vi bekände oss till i den inledande satsen av andra trosartikeln har blivit människa utan någon mans medverkan och har avlats av den helige Ande. För det andra bekänns att Maria, som födde Jesus i tiden, förblev jungfru åtminstone tills hon hade fött Frälsaren. Detta senare bekänns i enlighet med Skriftens klara lära: Och han rörde henne inte förrän hon hade fött en son (Matt 1:25). Jungfrufödelsen är även klart förutsagd redan hos Jesaja i Immanuelsprofetian:

Se jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel (Jes 7:14).

Bibelkritiker, som inte kan tänka sig att detta ord är en förutsägelse om Messias födelse vill gärna översätta hebreiskans ha almáh med ”den unga kvinnan” för att möjliggöra en tolkning till nackdel för läran om jungfrufödelsen. En ung, giftasvuxen kvinna behöver inte nödvändigtvis vara en jungfru. Men den helige Ande avgör själv denna fråga genom att låta Matteus använda ordet parthénos i sitt evangelium, vilket avser en kvinna som inte har haft sexuellt umgänge med någon man. På samma sätt översätts ordet i Jes 7:14 också i den gamla grekiska översättningen av GT från ca 200 före Kristus (Septuaginta).

Huruvida Maria förblev en jungfru också resten av sitt liv är en omstridd fråga som egentligen saknar betydelse. Det finns dock skäl att tro att så inte var fallet även om vi inte kan veta säkert (Matt 12:47,13:55f; Joh 7:5; Gal 1:19). 

När det gäller trossatsen avlad av den helige Ande vilar den först och främst på orden i Luk 1 där Gabriel talar om för Maria att hon skall bli havande och föda en son, varpå Maria frågar: Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Gabriel svarar:


Den helige Ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son (Luk 1:31ff).

I Matt 1 finns också belägg för denna trosartikel. En ängel uppenbarade sig också för Josef som funderade på hur Maria kunde vara gravid. Ängeln sade: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande (Matt 1:20, se också Matt 1:18).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar