21 oktober 2013

Den goda uppgiften

Av Øyvind Edvardsen
Predikan över 1 Tim 3:1-7. 21 sön e Trefaldighet. 20 okt 2013 – Lepplax.

«Det ordet är tillförlitligt. Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.»

Paulus fortsätter att ge instruktioner till sin lärjunge Timoteus. Om de följande versen säger Paulus för andra gång så långt i sitt brev att dessa ord är tillförlitliga. Första gången var i kapitel 1 vers 16 där Paulus talar om hur Herrens nåd överflödade över honom. Han skriver att Jesus Kristus kom till världen för att frälsa också honom som var en sådan stor syndare. Nu är han på väg att ge instruktioner till Timoteus om vilka egenskaper en församlingsledare skall ha. Timoteus befinner sig för tiden i församlingen i Efesus för att undervisa där.

Det ordet är tillförlitligt, skriver Paulus. Vad som skall vara en församlingsledares egenskaper är det Gud som beslutar. Egenskaperna som Paulus skriver om är egenskaper som Gud har satt för församlingsledaren. Det är Guds vilja att han skall ha dessa egenskaper. Inte för att han skall förtjäna frälsningen som Jesus Kristus har vunnit för honom, men för att ohindrat och med störst möjlig genomslag kunna vitna om denna frälsning.

Som ledare är det hans uppgift att leda människor med Guds Ord, att leda dem till evangeliet så att de tar till sig av budskapet om frälsningen i Jesus Kristus allena. Han ska så fortsätta att leda sin hjord med Ordet och se till att de håller fast vid det resten av sitt liv.

Av egenskaperna som Paulus beskriver ser vi att det krävs många olika egenskaper av en församlingsledare. I våra sammanhang är församlingsledaren ofta synonymt med pastorn, vi fortsätter därför att tala om dessa egenskaper som pastorns egenskaper. Han skall alltså ha mångsidiga egenskaper. Som ledare har han ett stort ansvar över många människor.

Hans roll kräver att han klarar av att kontrollera sin tunga, sin sexualdrift, sina tankar och sina handlingar bättre än andra. Han måste ha bättre impulskontroll än andra. Han har inte det privilegium att tala innan han tänker. Han måste kunna behärska sig. Han ska nämligen vara en förebild för hjorden och visa dem med sitt liv och sitt beteende hur man skall leva enligt Guds vilja.

En pastor har heller inte det privilegium att han kan synda utan att det får konsekvenser för hans ledarskap. Han är också en syndare som behöver Guds förlåtelse, samtidigt är han herde för Guds hjord och det förväntas mer av honom. Paulus skriver att pastorn skall vara oklanderlig. I korthet blir man oklanderlig om man håller sig ren och fri från all synd, och särskilt lever upp till den standard som Gud ger i dessa verser.

Människor skall inte behöva ha något att utsätta på pastorn. Varken på hans tal eller hans beteende. Det vill säga, de skall inte ha något att utsätta på hans tal och beteende i enlighet med Guds Ord. Ibland har församlingsmedlemmar andra förväntningar till sin pastor än de som vi finner i Bibeln. Ibland ställs en pastor inför världsliga förväntningar till tal och beteende. Inför sådana skall han inte böja sig. Endast inför Guds krav.

Ett viktigt kriterium för att kunna tjäna som pastor är att han måste vara en enda kvinnas man. Det betyder att han skall vara trogen sin hustru som alla andra män. Det betyder också att ett äktenskapsbrott har större konsekvenser för en pastor än en vanlig församlingsmedlem. Samma bud från Gud gäller för alla – vi skall inte bryta äktenskapet. 

Gud förlåter den ångrande syndaren oberoende av vem han är. Konsekvenserna av en sådan synd är dock olika beroende av vilken position man har här i världen. En ledare som andra människor ser upp till som förebild kommer att ha stora svårigheter med att kunna tjäna som pastor igen senare om han är otrogen eller skiljer sig.

Det finns exempel på kvinnor som har lämnat sina män som är pastorer och på så vis varit orsaken till äktenskapsbrott. Varje församling ock kyrka måste ändå noga undersöka om en frånskild pastor är lämplig att kunna tjäna igen i pastorsämbetet. En pastor skall som alla andra män vara trogen mot sin hustru!

Det står inte att en pastor måste vara gift, men all pastoral erfarenhet visar att det är en stor fördel för honom och hans tjänst om han är just det. Paulus drar en parallell mellan det att uppfostra en familj och det att uppfostra Guds församling. Det ena lägger grunden för det andra. Utan erfarenheten av att uppfostra en familj vill det vara svårt att leda Guds församling som på många sätt beter sig som en familj och som behöver ledarskap som en familj. En pastor skall ta väl hand om sin familj.

I ledarskapet över Guds församling skall pastorn visa sig nykter. Det gäller både när det kommer till bruk av alkohol, men framförallt här menas att han ska vara nykter i sitt sinne. Han skall vara klartänkt. Han skall tänka innan han talar. Han skall vara förståndig. Han skall vara i balans och veta vad han tänker och gör och förutse konsekvenser av sina ord och handlingar. Han ska ha kontroll över sig själv och inte låta sig styras av andra.

Denna nykterhet är viktig eftersom det är pastorns uppgift att vaka över hjorden och skydda den mot angrepp utifrån. Han måste vara klartänkt så att han ser angreppen när de kommer och förmår att skydda hjorden. Församlingens medlemmar måste kunna lita på sin pastor, de måste veta att han är deras herde som skyddar och leder dem med Guds Ord.

En pastor skall vara aktad och gästfri. Han ska uppföra sig på ett sätt som är värdigt en församlingsledare. Hans förmåga att tänka bör också leda honom till att kunna förutse konsekvenser av sitt beteende. Han skall vara taktfull och klok i sitt umgänge med församlingen. Han får inte bete sig dåligt mot människor eller såra människor i onödan.

Hans uppgift är att predika sanningen i kärlek. Utan kärlek vill det inte vara mycket poäng att predika sanningen. När han predikar lagen så är det fortfarande för att evangeliet ska låta. Han ska förstå när det är tid för att tala och när det är tid för att vara tyst. Han skall ha en öppen inställning för människor och umgås sin församling.

Hans huvuduppgift som pastor är att undervisa församlingen. Han skall därför vara en god lärare. Hans budskap är att Jesus Kristus, Guds egen Son, har sonat straffet för alla människors synder. Pastorn kommer med ett budskap om frälsning. Detta är ett livsviktigt budskap. Därför måste också pastorn kunna få ut detta budskapet klart och tydligt. Han måste kunna tala tydligt. Eftersom mycket av hans arbete är skriftligt arbete, särskild i sina förberedelser, måste han också kunna läsa och skriva. Han ska undervisa andra om Frälsaren och i sin tur göra dem till lärare för att sprida budskapet vidare.

Han måste framförallt kunna skilja rätt mellan lag och evangelium. Det hjälper inte om en pastor har all talförmåga i världen och har en överväldigande teoretisk kunskap om Skriften om han inte förstår att predika det klara evangelium. Det finns inget värre än en pastor som predikar lag när han skall predika evangelium. En sådan pastor är ingen god lärare.

Pastorn får inte vara våldsam, varken verbalt eller fysiskt. Hans uppgift är inte att skrämma sin församling, men att predika Guds Ord. Hans församling måste kunna lita på honom och känna sig trygg på honom. Han får inte bete sig som en herre över hjorden, men tvärtemot komma ihåg att han är deras tjänare.

Han skall vara fridsam och vänlig. Från kunskap och erfarenhet måste han lära när han skall ge sig. Hans mål skall inte vara att vinna diskussioner, men att vinna människor med evangeliet. Han skall vara en fridens man. Han skall ta de strider som kommer och försvara sig och sin hjord. Han skall däremot inte skapa strid och strida för stridens egen skull.

Tyvärr har den kristna kyrkan drabbats av många sådana. Vissa pastorer och elever även hånar dem som predikar frid och evangelium, de tror att man måste ha ett konstant inbördeskrig i kyrkan för att vara levande kristna. Det är tvärt om vad Bibeln lär. Pastorer skall vara fredsmäklare. I Matteus 5:9 får vi veta att de som skapar frid skall kallas Guds barn.

En pastor måste vara fri ifrån penningbegär. En dålig ursäkt att bli pastor är för att tjäna massa pengar. En pastor borde veta bättre än någon annan att han inte kan ta med sig något från den här jorden när Gud en gång kallar honom hem. Andra dåliga ursäkter för att bli pastor är för ära och berömmelse, för status eller för att han vill härska. Allt sådant skapar en mycket dålig pastor. Goda skäl däremot är att han vill tjäna Gud och hans rike med sina gåvor och att han vill predika evangelium.

En pastor efter Guds hjärta tjänar inte människor med Ordet för att tjäna pengar, det är inte hans motivation. Samtidigt behöver han pengar för att kunna tjäna utan hinder. Han behöver pengar för att betala sina räkningar och inte behöva drabbas av ekonomiska bekymmer när han borde förbereda predikan eller umgås sin församling. Hans arbete är verkligen värd sin lön, även om pengar inte får vara hans motivation.

En pastor skall inte vara nyomvänd. Vi föreställer oss kanske Paulus där han gick från att vara kristenförföljare nummer 1 för så att bli omvänd av Gud själv för att bli missionär åt hednafolken. Vi kan ha lätt för att tänka att det var ett snabbt byte för Paulus. Men det gick faktiskt 15 år mellan hans omvändelse och hans första missionsresa. 15 år! Och han hade trots allt blivit omvänd av Gud själv på särskilt sätt och fått uppenbarelser om Gud och hans rike. Fortfarande tog det lång tid innan han reste till dem han hade blivit utvalt av Gud för att tjäna.

Detta är nyttigt att tänka på när unga män med stort iver uttalar intresse för att studera teologi och vill bli ledare i kyrkan. Man blir inte pastor i en handvändning. Lika mycket som teologi i teori och praktik handlar det om att bygga karaktär. Kommer till exempel man från en synergistisk bakgrund är chansen stor för att man vill ha en lagisk inställning till pastorstjänsten och predikan av lag och evangelium.

Även pastorer och studenter från liknande kyrkor som vår behöver gå genom noggrann undervisning och samtal innan de kan tjäna i våra församlingar. Det tar lång tid att bota på år med bristande och felaktig undervisning. Vi ska inte alls vara för snabba med att lägga händerna på folk.

Sen ska pastorn också ha ett gott anseende bland dem som står utanför kyrkan. Han skall med hela sitt liv uppträda i enlighet med de egenskaper som Paulus beskriver i dagens text. Han skall inte väcka anstöt genom ett liv som går mot Guds Ord. Alla människor behöver få höra om Jesus Kristus som hela världens Frälsare.

Han är också Frälsaren för dem som står utanför. Pastorns uppgift är då att inte stå i vägen för att också de får ta till sig av det livgivande evangeliet. Han skall ha ett gott rykte för att kunna verka också i samhället bland människor. Det är viktigt att människor också utanför kyrkan kan ha förtroende för honom. De ska kunna veta att han är en man som går att lita på och som beter sig värdigt.

Djävulens snara är att falla i synd. Det vill pastorn undvika genom att hålla sig till Guds Ord. När man ser på alla dessa egenskaper blir det fort klart att ingen människa passar perfekt till allt detta. Alla pastorer och ledare i kyrkan har sina svaga punkter. De är syndare på samma sätt som den församling de är satt till att leda. Det ursäkter dock inte deras brister. 

Vissa kvalifikationer är helt nödvändiga. En pastor får inte bryta äktenskapet, han måste kunna undervisa och han får inte ligga under för alkohol eller penningbegär och han måste kunna kontrollera sin tunga! Hur viktigt andra detaljer kring hans beteende skall vara vill variera från församling till församling. Människor stöter sig på olika saker.

En kristen församling skall på sin sida se till att få fram lämpliga kandidater till pastorstjänst från sin egen församling eller samarbeta med andra församlingar om en utbildning. Att utbilda en pastor är ett långtidsprojekt. Tänk på de 15 år det tog Paulus!

Lämpliga kandidater behöver mycket rätt uppmuntran, inte så att de blir högmodiga, men så att de förstår vad som är viktigt i pastorstjänsten och vad församlingen uppskattar. Det är gott för vilken pastor som helst att få höra hur väl han predikar Guds Ord och tillämpar lag och evangelium rätt, därför han vet att det är hans uppgift.

Pastorer som ser att att de saknar några av dessa egenskaper skall på sin sida vända sig till Gud i bön och be om styrka just där de är svaga. Alla församlingsledare vet också att det är Gud som utrustar dem till tjänsten och vill lita på att Gud välsignar deras tjänst så att det blir till välsignelse för Guds församling. Församlingen på sin sida skall också komma särskilt ihåg sin pastor i bön för att han kan stå starkt rustat till försvar i striden och till att leda hjorden.

Frälsningen vann Jesus Kristus en gång för alla då han försonade hela världen med sig själv och gick i döden för alla våra synder. Må Gud ge vår kyrka och alla kristna församlingar i hela världen pastorer och ledare som förstår att leda rätt med Guds Ord och som är goda förebilder för Guds församling så att budskapet om Frälsningen får skina klart. I Jesu namn. Amen.

Låt oss bedja!
Vi tackar dig vår käre Gud och Far för att du har gett oss ditt Ord. Tack för att du där låter oss få veta allt vi behöver veta om dig och ditt rike. Tack för att du ger oss trogna pastorer som lever enligt ditt Ord och som leder församlingen med ditt Ord. Må du fortsätta att ge oss trogna och gudfruktiga pastorer och ledare som skyddar oss mot fienden och leder oss tryggt fram till målet hos dig i himmelen. Vi ber i Jesu namn. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar