15 januari 2014

Nya uppenbarelser från Gud?

Eftersom Bibeln är ”alldeles tillräcklig”, innebär det att det aldrig kan komma ytterligare uppenbarelser från Gud?

Skriften lovar inte att det kommer ytterligare allmänna uppenbarelser för alla människor eller speciella uppenbarelser för enskilda. 

När det gäller uppenbarelser för alla människor ger Skriften starka indikationer på att vi, i Gamla och Nya testamentet, har allt det som Gud har planerat att uppenbara för oss. Paulus skriver till Timoteus: 
Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:15-17) 
I Gamla och Nya testamentets skrifter har vi allt vi behöver för att bli ”visa till frälsning” och all den kunskap och styrka vi  behöver för ”varje god gärning”. 
Hebreerbrevet  börjar med orden: ”Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.” (Hebr 1:1, 2) 
Lägg märke till hur den (av Gud) inspirerade författaren kontrasterar Guds uppenbarelse i Gamla testamentet mot uppenbarelsen i Nya testamentet. Författaren skriver om Gamla testamentet ”i forna tider” och att Nya testamentets uppenbarelse om Sonens kom ”i den sista tiden”. Gud talade förberedande för hans Sons liv och verk (Gamla testamentet) och Gud talade om verket, medan det framskred och när det var fullgjort (Nya testamentet). 
Vi väntar oss inga ytterligare ord från Gud utan endast den slutliga uppfyllelsen, av allt han har lovat oss, på den yttersta dagen. Som sådana, som fortfarande lever i ”den sista tiden”, behöver vi inga ytterligare profetior från Gud. Likt Jesaja behöver vi uppmana alla människor att återvända till ”Guds undervisning och vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. (Jes 8:20)
Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är Guds tillräckliga uppenbarelse. På samma gång ger oss Skriften ett sätt att testa deras ord som påstår att de har fått ytterligare uppenbarelser från Gud. Många har påstått att de har särkilda uppenbarelser från Gud utöver Bibeln. Varje uppenbarelse som påstås vara från Gud, men som motsäger det som Gamla och Nya testamentets skrifter säger, utmärker sig som ett människoverk. Gud motsäger aldrig sig själv. 
Somliga påstår också att Gud har gett dem syner, drömmar eller uppenbarelser om specifika händelser i deras liv. Gud har dock inte lovat oss några sådana uppenbarelser eller drömmar och vi har heller inget löfte från Gud om att de är pålitliga. Gud vill helt enkelt att vi förlitar oss på den sanning han har uppenbarat i Bibeln och han hänvisar oss att ta i bruk dess principer i våra liv. 
Även om Gud inte lovat att hans barn skall få några specifika uppenbarelser av den typ vi talade om ovan, så kan man inte kategoriskt avfärda dem. Varje påstådd uppenbarelse måste jämföras med det som redan är känt från Skriften. Ingenting som motsäger Bibeln kan komma från Gud. 
Faran med att söka efter sådana uppenbarelser är att de människor som väntar på sådana syner och drömmar ignorerar de verkliga svar som Gud redan har gett oss i sitt Ord. Nådens medel, d.v.s. evangelium i Ord och sakrament, försummas till förmån för det som verkar mera spektakulärt och för det som svarar mot vår egen andliga aptit. Gud har inte bett oss att döma angående alla sådana uppenbarelsers verklighet och giltighet, men han uppmanar oss att fortsätta leda människor till den pålitliga och säkra uppenbarelsen som vi har i nådens medel. Endast där har vi det som Gud har lovat att använda för att skapa och styrka tron.


Texten är ett smakprov från This we believe – Questions & Answers (WELS) som är under översättning till svenska. Återges med tillstånd. (Översättning: Hans Ahlskog)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar